مقاومت مدنی فرسایشی را گسترش دهید

26 12 2010
Advertisements

Actions

Information

One response

26 12 2010
برنامه های تلویزیون راه کارگر « سایت خبری راه کارگر

[…] مقاومت مدنی فرسایشی را گسترش دهید […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: