حذف یارانه ها؛ ادامه سیاست تعدیل اقتصادی رژیم

20 12 2010
Advertisements

Actions

Information

4 responses

20 12 2010
sasan mehrani

جانا سخن از زبان ما میگویی

20 12 2010
حذف یارانه ها؛ ادامه سیاست تعدیل اقتصادی رژیم 20 12 2010 « سایت خبری راه کارگر

[…] برنامه تلویزیون راه کارگر را اینجا مشاهده نمائید […]

20 12 2010
DR. Hamid Zangeneh

Please take a look at the following paper, which is related to what Dr. Ra’is-Dana is saying.

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26283/1/MPRA_paper_26283.pdf

20 12 2010
الکس

علف مندی یا هدفمندی یارانه ها
علف مندی شده قـــــانون در ایران
علف خورمیشوند زین پس وزیران
علف بهتر بود از بهـــر خـــــوردن
چنین گفته است مـردی اهل سمنان
کسانی کـــــــه علفمند ند و بی پول
نخواهند خورد هرگز گــول شیطان
هدفمندی بـــــه سود مرمان نیست
ولی خــــوبست بهر جیب شیخان
دیگر یارانه را بـــــرده است لولو
همانگونه کــــه لــولو برده پستان
اگر ریختند چنــــــدرغــــاز پــولی
به بانک و در حسابت اینک آسان
ولی فردا به جــای پول گـول است
و تــــو آن روز میگــردی پشیمان
چه باید کرد چون دستور این کــار
زچـاه جمکـران است و جمــــاران
هر آنکس کــله اش در چــاه باشد
و یـا چشمش بسوی مـاه گــردان
خـــــرافه پــر کند اندیشه اش را
خرافه باشدش هم دین و ایمــان
از این بهتـر نبــــاشد روزگـارش
رود بـراو ستم زین پس فـراوان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: